Direniş, Kalemun Savaşına nasıl hazırlandı? (1)

Direniş, Kalemun Savaşına nasıl hazırlandı? (1)
İslami Direnişi 90’lı yıllarda ve 2000’den sonra tanımayanların direnişin geçirdiği değişimin boyutlarını anlamaları oldukça zordur. Bahsettiğimiz, direnişçilerin sayısı ya da cephane çokluğu değil, eğitimin düzeyi ve yeniden yapılanma, her gelişmeye kendi koşullarında karşı koymak için başvurulan taktikler, her savaşa kendi özelliği çerçevesinde adapte olmaktır.

 

 

 

Geçtiğimiz Şubat ayının 16'sında Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah “karların erime mevsimi”nin geldiğini belirterek Curud Arsal savaşına hazırlandıklarını ilan etmişti. İslami Direniş Operasyonlar Odası Merkezi, Suriye-Lübnan sınırındaki Kalemun dağlarıyla bitişik Doğu Curud sıradağlarını ele geçirmek için yapılacak savaşa hazır olmaları talimatı ulaştı. Görev yerine getirilmeli, ve tekfirci militanların bu bölgedeki varlığı sona erdirilmeliydi. Konuşmanın ardından operasyon kararı alındı. Gerekli birimlerden hazırlıkların yapılması, gecikme olmaksızın belirlenen süre içerisinde düzenlemelerin yapılması istendi.  Herkes savaşın kışın sonunda ya da yazın başında değil de sonbaharda yapılacağını düşünüyor, öyle davranıyordu. Bu durum, acil düzenlemeler yapılmasını gerektirdi.  

 

El Ahbar Gazetesi direnişin bu operasyona nasıl hazırlandığını ve operasyonu komutanlarının bu üst düzey çatışmaya ilişkin anlattıklarını yayınlıyor...

 

 

İbrahim el Emin

 

 

Al Ahbar

 

 

İslami Direnişi 90'lı yıllarda ve 2000'den sonra tanımayanların direnişin geçirdiği değişimin boyutlarını anlamaları oldukça zordur. Bahsettiğimiz, direnişçilerin sayısı ya da cephane çokluğu değil, eğitimin düzeyi ve yeniden yapılanma, her gelişmeye kendi koşullarında  karşı koymak için başvurulan taktikler, her savaşa kendi özelliği çerçevesinde adapte olmaktır. Yaklaşık çeyrek asırlık deneyimi bir kenara koyalım, 2006 yılındaki Temmuz Savaşı sonrasına ve ardından Suriye'deki savaşa gidelim, ve sonra da meydana gelen değişimi ele alalım.

 

Son Kalemun Savaşında harp meydanından gelen veriler, ilk teorik çerçevenin oluşturulması için yeterlidir. Çeşitli birimler bu verilerin hazırlanmasını üslendi. Ayrıca bilgi konusunda uzman birimler farklı güvenlik birimlerinin sağladığı verileri bir araya getirme ve düzenleme işini üstlendi. Bu bilgilerin bir kısmı insan kaynaklarından geldi: Yüzlerce güvenlik unsuru, düşmanın organizasyon şemasını çizme ve zaaf ve güç noktalarını belirlemeyi mümkün kılan bilgileri sağlayan ilişkileri bir araya getirme konusunda çalıştı. Buna ayrıca teknolojik açıdan son derece gelişmiş imkanlara sahip teknolojik casusluğu, aralarında hedefin üstünde uçarak farklı bölgelerden bilgi toplayan ve bu bilgileri depolayan insansız hava araçlarının bulunduğunu da eklemek gerekir.

 

Bilgilerin gelmesinden sonra bu bilgilere mevcut duruma ilişkin siyasi veriler ve  bilinmeyen kaynaklardan gelen “son derece gizli malumat” da eklenir. Bir sonraki aşamada bu bilgiler ve veriler, uzman analistlerin önüne konur. Analistler bunları önce düzenler ardından değerlendirir, böylece düşman tekfirci unsurlar  hakkında belirli bir uzmanlık ede edilmiş olur. Hizbullah içerisinde bu kişiler hakkında özel birim mevcut olup bu birim, bu tekfirci grupların dini, askeri, örgütsel ve fikri yapıları hakkında çok şey bilir. Örneğin davetçi selefilikle cihadi selefilik arasındaki ayrıntılara vakıftırlar, bunları kolayca birbirinden ayırırlar, hangisinin el Kaide unsuru olup hangisinin el Kaide'den ortaya çıkmış olduğunu ayırabilir.

 

Bu birim, dost taraftan gelen bütün ilave verileri düzenler, bu bilgiler içerisinde söz konusu tekfirci gruplar içerisinde bulunan kişilerle yapılmış tahkikattan elde edilen bilgiler ya da hükümetlerin hazırladığı ancak kabul görmemiş bazı raporlar da bulunabilir. Sonra bu bilgiler daha uygun kararlar almaları için siyasi ve askeri liderliğe gönderilir. 

 

Bu durum, savaşın doğasını, zamanlamasını, hedefin boyutlarını, bu görev için gerekli olan gücün boyutlarını, ne tür uzmanlık istendiğini belirlenmesinde çok önemli roller oynar. Ayrıca silahların türünün, düşmanın askeri, teknik ve hatta istihbarat ve güvenlik konularındaki gücüyle bağlantılı olarak belirlenmesinde de ciddi bir etkisi vardır.

 

Bütün bu verilerin sağlanmasının ardından hedef ve operasyonun boyutları, son derece hassas bir şekilde belirlenir. Böylece askeri birimler, doğrudan elde ettikleri verileri hayata geçirmeye başlarlar. Mesele şu çerçevede ele alınır:

 

1.      Görevin uygulanmasını üslenecek olan bütün komuta  ekiplerine gerekli bilgilerin aktarılması. Bu durumda operasyonda görev alacak bütün subaylar ve onların yardımcıları seçilir. Tasarruf yetkisi, uzmanlıklara ve koordinasyon mekanizmalarına göre verilir. Böylelikle görevin karakteriyle uyumlu belirli uzmanlıklar ve kabiliyetler göz önüne alınır.

 

2.      Göreve ilişkin teorik bir tartışma yapılır, göreve ilişkin gizli ya da açık verilerden özel bir dosya açılır, sonra operasyon bölgelerine coğrafi haritalar konur. Bölgenin farklı alanlara bölünmesiyle ilgili ilk önerilerde bulunulur. 

 

3.      Doğrudan bilgi toplama birimi oluşturulur. Bu, bölgeye ulaşmayı ve onun yapısını ortaya çıkarabilecek belirli mekanizmaların seçilmesini gerektirir.  Direnişin iki mekanizması bulunmakta, biri bütün bölgeyi kapsayan teknik takip ve gözetleme sistemi üzerinden teknik  mekanizma diğeriyse beşeri unsurdur. Beşeri unsur, hedef bölgenin derinliklerine sızar ve birçok konuyla yakından ilgili bilgilerle geri döner. Bu durumda, keşif ameliyesi hazırlık dönemi boyunca devam eder. Ancak bir süre sonra operasyonu uygulamayla sorumlu birimler bölgeyi daha iyi tanıyabilmek için keşif operasyonuna katılır. 

 

4.      En yüksek komuta kademesi, savaşta yerini alacak olan birimlerin ve grupların sayısını belirlemek için sahada çalışan birimlerin tavsiyeleri üzerine kararlarını alır. Sadece doğrudan savaş birimleri ya da yedek komando birimlerinin değil aynı zamanda sürekli saldırıyı gerektiren ve yeni güç takviyesini zaruri kılan aksaklık ihtimallerini de göz önüne alır. Bu da komutanlığın hassas kararların alınmasına götürür, özellikle de komando sayısı arttıkça beşeri kayıpların artma ihtimali de artış kaydeder.

 

5.      Gerekli iletişim eyleminin icra edilmesi açısından görevin belirlenmesiyle birlikte toplanmaya başlanma emri verilir. Bu, baskını gerçekleştirecek olan gruplarla tespit ve koruma işlemini üslenecek gruplar arasında anında görev dağılımı yapılacak olan  askeri birimler içerisinde uzmanları ilgilendiren bir operasyondur.  Üçüncü grup ise yedek ya da ihtiyat grubudur.

 

6.      Operasyon bölgesine oldukça benzeyen bir bölge seçilir. Bu, nihai çatışma durumunda ortaya çıkar. Savaşan gruplar bu bölgeye intikal eder, direnişçilerin bedensel ve zihni güçlerini test etmek için yoğun bir eğitime tabi olurlar. Bazen direnişçi bütün erzak ve cephanesini sırtına yüklenmek zorunda kalır, ayrıca başka ağırlıklar da yüklenebilir. Oldukça zorlu coğrafi ve ikimsel koşullar altında ve sarp kayalıklar üzerinde uzun yürüyüşler yapar. Yürüyüş bazen kesintisiz 50 km. bazense 70 km.'ye kadar sürebilir.

 

7.      Bu grupların tamamı bütün uzmanlık alanlarında eğitim alırlar. Kendisine savaş sırasında meydana gelecek olan herhangi istisnai bir durumda tasarrufta bulunacağı bazı koordinasyon mekanizmaları sağlanır. Bu süre zarfında unsurlar bedeni yeterliliğin geliştirilmesi için ağır eğitimlere ve hareket kabiliyetini artıracak ve üstünlüğü elde etmesini sağlayacak çeşitli eğitimlere tabi tutulurlar.  Bu sırada kültürel ve dini çaışmalara da ağırlık verilir.

 

8.      Bu birimler makul bir hazırlık ve olgunluk aşamasına ulaştığında gerek siyasi gerekse askeri konularda düşmanla ilgili son gelişmeleri öğrenmek için merkez komutanlığa geri dönerler. Bunun ardından görev ve sorumlulukların dağılımı gerçekleşir, özellikle de seriyyelerin komutanları ve yardımcılarıyla ile grupların komutanları ve yardımcıları açısından bu dağılım son halini alır. Ardından her birimin kaç kişiden oluştuğu, hacmi boyutları gibi bilgilerin gizli kalmasını sağlayacak işlemlere geçilir. Görevin özelliğine göre bazen çok gizli bazen de normal gizlilikte olur. Uzman birimlerin başına kimin getirileceğine operasyonun komutanı karar verir.

 

9.      Savaşçı birimler operasyona hazır vaziyette beklerken diğer bazı birimler ise o anda hazırlıklarını sürdürüyor olabilir. Örneğin diğer savaşçı birimler operasyon için hazır durumda beklerken topçu birlikleri hazırlıklarını sürdürüyor olabilir. Örneğin savaşta ne tür füze ya da topların gerektiği belirlenir, sonra bu görevi yürütecek olan unsurların seçimi gerçekleşir. Ayrıca sadece piyadeler yeterli mi yoksa zırhlı birliklere ya da araçlara gerek var mı bu belirlenir.  Ardından anti tank silahlar ya da zırh delici silahlarla hava savunma sistemlerini kullanacak olan ekip belirlenir. Bu arada teknik açıdan gelişmiş ve tahrip gücü yüksek silahlar hazırlanır ve bütün ekipler savaşa hazır hale gelmiş olur.

 

10.  Muhabere Birliği komutanlığı savaşın gereklerini yerine getirmek için hazırıklar yapar, şifreleme ve programlama cihazları gibi özellikle muhaberat için gerekli olan araç gereçler ciddi bir ağırlığa sahip olduğundan bu birimin unsurları sadece bu işe yoğunlaşır. Bu işlemlerin tamamı operasyonların idare edildiği Merkez Komuta kademesiyle koordinasyon içerisinde gerçekleşir.

 

11.  Operasyonla görevlendirilmiş olan birim için zaruri olan şeylerin teminiyle görevli lojistik bir araç gereçler; imler komutanlığı harekete geçer. Kalemun örneğinde  ve mesela, bu birimler yolların açılması , engellerin ya da kamuflajların kaldırılması için küçük, orta ya da büyük boyutlu buldozerler ya da kepçe araçlarını içerir. Ayrıca harekete geçilen alanın güvenliğinin teminiyle savaşçılarla kesintisiz iletişim kurmak görevini üslenen grupların kullandığı araçlar ile jeneratörlerin, uyku tulumları, yataklar ve gıda maddelerinin, lavabo ve tuvaletler ile cephanenin taşınması için kullanılan araçlar da buna dahildir. Bu birimlerin sadece avaşa hazırlanma aşamasında değil aynı zamanda savaş yaşanırken ve savaş sonrası süreçte de çok stratejik öneme sahiptir.

 

12.  İslami Sağlık Heyeti, askeri kurtarma birimiyle ortaklaşa operasyonun hemen ardından müdahale etmek için hazır durumda tutulur. Bu durumda sadece savaşçının yanında bulunan sıhhi ekiple müdahale ile yetinilmez, büyüklüğü savaşa katılımın boyutlarına bağlı olarak belirlenen açık hastane kurulur.  Anestezistler ve acil müdahale birimleri ameliyatlar gerçekleştirir ve gerekli müdaheleri yapar. Tehlikeli durumda olan yaralılar ya da hastalar, operasyon bölgesinin dışına çıkartılır. Bu yüzden tıbbi ekip sürekli olarak savaş ve çatışma meydanının yakında hazır bir şekilde tutulur. Bütün adımlar atıldıktan, operasyonun ne zaman yapılacağına ilişkin yaklaşık bir tespitin ardından savaştan önceki ikinci aşamaya geçilir.

 

 

 

Devam edecek...

 

 

www.medyasafak.net